Infolinia (pn-pt, 8-16): 71 738 19 09

Dowiedz się więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I
POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, KRS: 0000237142, NIP: 5562546356, REGON: 340037741 (dalej: „Dr. Max sp. z o.o.” lub „Administrator”) gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.siecdrmax.pl/ (dalej: „Serwis Internetowy”), a także przedstawienie przysługujących użytkownikom Serwisu Internetowego praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Dr. Max sp. z o.o.
  2. Niniejszy dokument zawiera również informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

  2. ADMINISTRATOR DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237142, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN, NIP: 5562546356, REGON: 340037741.
  2. Dane osobowe zbierane przez Dr. Max sp. z o. o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO .
  3. Dr. Max sp. z o.o. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dr. Max sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
  4. Dr. Max Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony przekazanych przez Użytkowników informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu Internetowego. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Dr. Max Sp. z o.o. zbiera dane zwykłe i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Internetowego. Dr. Max Sp. z o.o. nie zbiera danych szczególnej kategorii (tj. danych o: poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym, orientacji seksualnej, danych zdrowotnych itd.).

4. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 2. Dr. Max sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, przekazania Użytkownikom informacji o zmianach Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również do celów analitycznych polegających na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Google Tag Manager – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO,
  • w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika w wiadomości e-mail i przesłane na adres elektroniczny Dr. Max sp. z o.o. podany na stronie internetowej Serwisu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika wymaganej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Przesłanie przez Użytkownika zapytania na adres elektroniczny Dr. Max sp. z o.o. podany na stronie internetowej Serwisu Internetowego stanowi zgodę udzieloną Dr. Max sp. z o.o. na przetwarzanie danych Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi przy wykorzystaniu adresu e-mail lub numeru telefonu Użytkownika.
 3. Podanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez użytkownika danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego tj. brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika w wiadomości e-mail i przesłane na adres elektroniczny Dr. Max sp. z o.o. podany na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 4. Ponadto, Dr. Max sp. z o.o. jest administratorem danych Użytkowników innych serwisów internetowych do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie Internetowym. Zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez te inne serwisy internetowe znajdują się w Politykach prywatności i politykach wykorzystania plików cookies, dostępnych na stronach tych serwisów internetowych

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:
  • w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. a - przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń lub do momentu wycofania zgody,
  • w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania od Użytkownika przesłanego na adres elektroniczny Dr. Max sp. z o.o. podany na stronie internetowej Serwisu Internetowego lub do momentu wycofania zgody.
 2. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników Serwisu Internetowego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Dr. Max sp. z o.o.
 2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO oraz że – w przypadku gdy jest to wymagane – zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane takim odbiorcom jak:
  • dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  • podmioty świadczące usługi prawne oraz doradcze.

7. PROFILOWANIE

Dr. Max sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla użytkowników Serwisu Internetowego lub które wpływają na użytkowników Serwisu Internetowego w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień. Użytkownik Serwisu Internetowego ma prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem Użytkownika Serwisu Internetowego nie ma podstaw do tego, aby Dr. Max sp. z o.o. przetwarzała jego dane, może żądać aby Dr. Max sp. z o.o. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Dr. Max sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody Użytkownika Serwisu Internetowego i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik Serwisu Internetowego uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, lub danych innych osób wprowadzonych przez niego do Serwisu Internetowego lub w inny sposób podanych Dr. Max sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Dr. Max sp. z o.o., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 3. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Dr. Max sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem +48717994600 ub listownie na adres siedziby Dr. Max sp. z o.o.

8. PLIKI COOKIES

 1. Niniejszy Serwis Internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn i optymalizują działanie tych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu Internetowego, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  • dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Użytkownika;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie Internetowym w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Serwisu Internetowego.
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookies:
  • Google LLC (w tym Google Analytics, Google Tag Manager).
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Jednocześnie Dr. Max sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Serwisu Internetowego i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności i polityką wykorzystania plików cookies zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2023r.